47. พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด”

ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งประมาณ 3,151.13 กิโลเมตร ใน พ.ศ. 2560 พบว่า มีพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประมาณ 704.44 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งออกเป็น พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้ว 558.71 กิโลเมตร และพื้นที่กัดเซาะที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไข 145.73 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น พื้นที่กัดเซาะรุนแรง 42.17 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง 7.64 กิโลเมตร และพื้นที่กัดเซาะน้อย 95.92 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งลดลงจาก พ.ศ. 2559 โดยมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 145.73 กิโลเมตร จาก 154.08 กิโลเมตร ซึ่งลดลงเป็นระยะทางกว่า 8.35 กิโลเมตร ทั้งนี้ ส่วนใหญ่พื้นที่แนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ยกเว้น จังหวัดตราด จันทบุรี และภาพรวมพื้นที่ฝั่งอันดามันที่มีพื้นที่แนวการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น

สรุปข้อมูลพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด พ.ศ. 2560

 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562